Terms of service

” href=”http://www.masiaserret.cat/masies/la-masia/condicions-de-serveis/normes-de-la-casa/”>normes  que en tot cas s’hauran de complir.

Política de nens

 • Per nens entenem des de 2 fins a 8 anys. Els menors de 3 anys són gratuïts. Dels 3 als 8 anys paguen allotjament. Esmorzar 4€ i sopar 8,50€.

Política de mascotes

 • La casa accepta mascotes amb reserva i amb un recàrrec de 5€ per dia d’estada. Cal consultar les normes específiques de mascotes abans de venir.
 • No s’accepten gossos mascles mitjans o grans.
 • Cal tenir en compte que a la casa hi ha un gos (mastí mascle) i gats.

Política de Reserves

 • Per fer efectiva una reserva ja sigui per telèfon o correu electrònic, caldrà fer un dipòsit del 25% del total de la reserva en les properes 72 h especificant el seu nom i dia d’entrada al número de compte corrent que se’ls facilitarà.
 • Una vegada rebut el dipòsit, en un termini de 3 dies, el client rebrà la confirmació definitiva de la reserva, on s’especificarà la quantitat efectuada a compte, així com la resta de dades de la reserva, dates, preus, habitació/ns contractades…

Política de cancel·lacions

 • En cas d’anul·lació de la reserva, de no presentar-se el dia indicat o de marxar abans del dia previst de sortida, la casa mantindrà com a propi el dipòsit en concepte de danys i perjudicis.
 • Quan es produeixi una anul·lació de la reserva es farà la devolució del dipòsit amb les indemnitzacions que resultin d’aplicar els següents percentatges a l’import del dipòsit exigit:
 • 5%  si l’anul·lació es fa amb més de 30 dies                d’antelació
 • 40% si l’anul·lació es fa entre 16 i 30 dies
 • 60% si l’anul·lació es fa entre 8 i 15 dies
 • 100% quan es faci amb 7 o menys dies                         d’antelació

Aquesta política de cancel·lació no s’aplicarà en cas de força major acreditada.

No es permet de fumar a les habitacions i als espais comuns interiors de la casa.

Prices and condicions of booking

 • These prices includes bed and breakfast.
 • These prices are 10% VAT.
  These prices doesn’t include the tourist tax.
 • Check-in from 16:00.
  Check-out: 12:00 max.
 • The house does not offer full board.

Child Policy

 • We understand children from 2 to 8 years.
 • Children under 3 years do not pay
 • Children 3-8 years: they pay accommodation, but they charge € 8,5 € 4 breakfast and dinner.

Pet policy

 • The house accept pets with a charge of € 5 per day of stay o 20€ a week. Pets must be controlled at all times by their owners and at no time may disturb other visitors. Consult please specific rules before the you arrive.
 • Keep in mind that the house there are dog and cats.
 • We don’t accept male big or medium dogs.

Booking Policy

 • In order to make a reservation either by phone, email or online booking, you must make a deposit of 25% of the total reserves in the next 72 hours specifying their name and date of entry into the bank account that ‘ls easier.
 • Once received the deposit within three days, the customer will receive final confirmation of the reservation, specifying the amount made on account, as well as other booking details, dates, rates, room / s contracted …

Cancellation Policy

 • If you cancel the booking, not appearing the indicated day or leave before the scheduled departure, the house will keep as their own the deposit as damages.

 • When there is a cancellation of the booking will return the deposit with compensation resulting from applying the following percentages to the amount of deposit required:
  5% if the cancellation is made 30 days in advance
  40% if the cancellation is made 30 days or less and more than 15
  60% if the cancellation is made 15 days or less and more than 7
  100% when it is made seven days or less in advance

  Smoking is not allowed in the rooms and common areas inside the house