Condiciones de servicios

Normas de la casa» href=»http://www.masiaserret.cat/masies/la-masia/condicions-de-serveis/normes-de-la-casa/»>normes  que en tot cas s’hauran de complir.

Política de nens

 • Per nens entenem des de 2 fins a 8 anys. Els menors de 3 anys són gratuïts. Dels 3 als 8 anys paguen allotjament. Esmorzar 4€ i sopar 8,50€.

Política de mascotes

 • La casa accepta mascotes amb reserva i amb un recàrrec de 5€ per dia d’estada. Cal consultar les normes específiques de mascotes abans de venir.
 • No s’accepten gossos mascles mitjans o grans.
 • Cal tenir en compte que a la casa hi ha un gos (mastí mascle) i gats.

Política de Reserves

 • Per fer efectiva una reserva ja sigui per telèfon o correu electrònic, caldrà fer un dipòsit del 25% del total de la reserva en les properes 72 h especificant el seu nom i dia d’entrada al número de compte corrent que se’ls facilitarà.
 • Una vegada rebut el dipòsit, en un termini de 3 dies, el client rebrà la confirmació definitiva de la reserva, on s’especificarà la quantitat efectuada a compte, així com la resta de dades de la reserva, dates, preus, habitació/ns contractades…

Política de cancel·lacions

 • En cas d’anul·lació de la reserva, de no presentar-se el dia indicat o de marxar abans del dia previst de sortida, la casa mantindrà com a propi el dipòsit en concepte de danys i perjudicis.
 • Quan es produeixi una anul·lació de la reserva es farà la devolució del dipòsit amb les indemnitzacions que resultin d’aplicar els següents percentatges a l’import del dipòsit exigit:
 • 5%  si l’anul·lació es fa amb més de 30 dies                d’antelació
 • 40% si l’anul·lació es fa entre 16 i 30 dies
 • 60% si l’anul·lació es fa entre 8 i 15 dies
 • 100% quan es faci amb 7 o menys dies                         d’antelació

Aquesta política de cancel·lació no s’aplicarà en cas de força major acreditada.

No es permet de fumar a les habitacions i als espais comuns interiors de la casa.

Precios y condiciones de la reserva

 • Estos precios incluyen la pernoctación y el desayuno de la habitación por noche.
 • Los precios incluyen el 10 % de IVA.
 • Los precios no incluyen el impuesto turístico.
 • La entrada se efectuará a partir de las 16:00 h generalmente.
 • El dia de salida deberán dejar las habitaciones antes de mediodía por norma general.
 • La casa no ofrece pensión completa.
 • La casa tiene normas específicas de obligado cumplimiento.

Política de niños

 • Los niños menores de 2 años són gratuïtos.
 • Los niños de 3 a 8 años pagan alojamiento; cena 8,5€ y desayuno 4€.

Política de mascotas

 • La casa acepta mascotas con reserva y un recargo de 5€ por dia y 20€ por semana. Las mascotas deberán estar en todo momento controladas por sus amos y no podrán molestar al resto de los clientes. Se deben consultar las normas específicas al respecto antes de venir.
 • Debe tenerse en cuenta que en la casa hay perro y gatos.
 • No se aceptan perros machos medianos o grandes.

No se permite fumar en las habitaciones y en los espacios comunes interiores de la casa. 

Política de reservas

 • Para formalizar una reserva deberá efectuarse un depósito del 25% del total de la reserva en las próximas 72 h especificando su nombre, día de entrada al número de cuenta corriente que se les facilitará.
 • Una vez recibido el depósito, en un plazo de 3 días, el cliente recibirá la confirmación definitiva de la reserva en la que se especificará la cantitad efectuada a cuenta, así como el resto de datos de la reserva.

Política de cancelaciones

 • En caso de anulación de la reserva, de no presentarse el dia indicado o de irse antes del día previsto de salida, la casa mantendrá como propio el depósito en concepto de daños y perjuicios.
 • Cuando se produzca una anulación de la reserva se hará la devolució del depósito con las indemnizaciones que resulten de aplicar los siguientes porcentajes al importe del depósito exigido:
  5%  si la anulación se realiza con más de 30 días de antelación.
  40% si la anulación se realiza entre 16 y 30 días antes.
  60% si la anulación se realiza entre 8 y 15 días antes.
  100% cuando se realice con menos de 7 días de antelación.

Esta política de cancelación queda suspendida en cas de fuerza mayor acreditada.