Conditions d’utilisation

 » href= »http://www.masiaserret.cat/masies/la-masia/condicions-de-serveis/normes-de-la-casa/ »>normes  que en tot cas s’hauran de complir.

Política de nens

 • Per nens entenem des de 2 fins a 8 anys. Els menors de 3 anys són gratuïts. Dels 3 als 8 anys paguen allotjament. Esmorzar 4€ i sopar 8,50€.

Política de mascotes

 • La casa accepta mascotes amb reserva i amb un recàrrec de 5€ per dia d’estada. Cal consultar les normes específiques de mascotes abans de venir.
 • No s’accepten gossos mascles mitjans o grans.
 • Cal tenir en compte que a la casa hi ha un gos (mastí mascle) i gats.

Política de Reserves

 • Per fer efectiva una reserva ja sigui per telèfon o correu electrònic, caldrà fer un dipòsit del 25% del total de la reserva en les properes 72 h especificant el seu nom i dia d’entrada al número de compte corrent que se’ls facilitarà.
 • Una vegada rebut el dipòsit, en un termini de 3 dies, el client rebrà la confirmació definitiva de la reserva, on s’especificarà la quantitat efectuada a compte, així com la resta de dades de la reserva, dates, preus, habitació/ns contractades…

Política de cancel·lacions

 • En cas d’anul·lació de la reserva, de no presentar-se el dia indicat o de marxar abans del dia previst de sortida, la casa mantindrà com a propi el dipòsit en concepte de danys i perjudicis.
 • Quan es produeixi una anul·lació de la reserva es farà la devolució del dipòsit amb les indemnitzacions que resultin d’aplicar els següents percentatges a l’import del dipòsit exigit:
 • 5%  si l’anul·lació es fa amb més de 30 dies                d’antelació
 • 40% si l’anul·lació es fa entre 16 i 30 dies
 • 60% si l’anul·lació es fa entre 8 i 15 dies
 • 100% quan es faci amb 7 o menys dies                         d’antelació

Aquesta política de cancel·lació no s’aplicarà en cas de força major acreditada.

No es permet de fumar a les habitacions i als espais comuns interiors de la casa.

Prix et conditions du service

 • Prix avec logement et petit-déjéuneur par nuit.
 • Prix avec 10 % TVA.
 • Prix sans taxe turistique.
 • Check-in: 16:00 h.
 • Check-out: 12:00h.
 • Nous n’offrons pas déjéneur.

Enfants

 • Enfants: 2-8 ans. Gratuit.

 • Les enfants de moins de 3 à 8 ans logément et 8,5€ pour le diner et 4 € du petit déjéneur.

Politique des animaux de compagnie

 • Nous acceptons des animaux domestiques avec un supplément de 5€ par jour ou 20€ par semaine. Les animaux domestiques doivent être côntrolés en tout moment; ne peuvent pas embêter les autres clients.
 • Dans la maison il y a des chiens et des chats.
 • Nous n’acceptons pas des chiens mâles moyens o grandes.

Polítique de résérvation

 • Pour réaliser la résérve par télephone ou e-mail il et nécessaire un dépot du 25% du total maximum les 3 jours après.

Polítique d’anulation

 • En cas d’annulation de la réservation, si le jour indiqué le client n’apparaît pas ou pars avant le jour prévu du départ, la maison conservera le dépôt comme une propriété endommagée de plein droit.
  Lorsqu’une annulation de la réservation a lieu, le remboursement du dépôt sera effectué avec la compensation qui résultera de l’application des pourcentages suivants au montant du dépôt requis:
  5% si l’annulation est faite plus de 30 jours à l’avance
  40% si l’annulation est faite avec 30 jours ou moins et plus de 15
  60% si l’annulation est faite avec 15 jours ou moins et plus de 7
  100% lorsque vous avez terminé avec 7 jours ou moins d’avance

Il est interdit de fumer dans les chambres et dans les espaces intérieurs communs de la maison.